|
|
+31 (0) 412-614033
|
|
Canadabaan 7d, 5388 RT Nistelrode
 |  Download brochures

Algemene Voorwaarden

METALMEK LIGHTING B.V.
gedeponeerd op 2 april 1998 bij Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch onder nummer 16086994.
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Metalmek Lighting B.V., hierna te noemen Metalmek, en een koper waarop Metalmek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Metalmek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3. De door Metalmek uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 13 weken, tenzij anders aangegeven. Metalmek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 13 weken wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco boven € 500,00 netto orderwaarde. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 4. Levertijd
1. Door Metalmek opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2 Bij niet tijdige levering dient de koper Metalmek derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Metalmek een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door Metalmek opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
Artikel 5. Deelleveringen
Het is Metalmek toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Metalmek bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 6. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Metalmek er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door Metalmek een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst met Metalmek en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Metalmek omstandigheden ter kennis komen die Metalmek goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Metalmek de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Metalmek bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Metalmek schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Metalmek zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Metalmek bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9. Garantie
1. Metalmek garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar na levering.
2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Metalmek geleverde zaken blijven het eigendom van Metalmek totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Metalmek gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
2. Door Metalmek geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Metalmek danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Metalmek haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Metalmek zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Metalmek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering  of zo spoedig daarna als mogelijk  te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Metalmek te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Metalmek
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Metalmek worden
geretourneerd
Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
– in Euro’s
– exclusief BTW
– op basis van door ons gehanteerde minimum hoeveelheden
– exclusief transportkosten
– af fabriek
2. Indien Metalmek met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Metalmek niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Metalmek kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Metalmek, aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijk rent geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Metalmek en de verplichtingen van de koper jegens Metalmek onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij anders vermeld.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14. Kredietbeperking
Metalmek is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd  bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
– over de eerste € 2950,00   15%
– over het meerdere tot € 5900,00  10%
– over het meerdere tot € 14.748,00    8%
– over het meerdere tot € 58992,00    5%
– over het meerdere     3%
2. Indien Metalmek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
Metalmek is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Metalmek is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Metalmek of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van Metalmek is beperkt tot het bedrag van de door de WA assuradeur van Metalmek in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Metalmek, aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Metalmek beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Metalmek daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Metalmek opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Metalmek niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Metalmek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 18. Geschilbeslechting
De rechter in de woonplaats van Metalmek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Metalmek het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Metalmek en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 20. Vindplaats voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
’s-Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie